31 oktober 2012

Geslaagde bijeenkomst over communicatie en motivatie

Woensdag 31 oktober j.l. is opnieuw een zeer geslaagde bijeenkomst van taalcoaches gehouden in de grote zaal van HOF aan de Riviervismarkt. De bijeenkomst, waaraan door bijna 40 personen werd deelgenomen, werd geopend met een welkomstwoord van Ellie Christoffersen als projectleider van Gilde SamenSpraak Den Haag. Daarna ging Arent Muller, communicatietrainer, in op de problemen en mogelijkheden die zich kunnen voordoen op het gebied van motivatie van met name de anderstaligen.

Voorwoord
Ellie merkte op dat het aantal koppels zich de laatste tijd rond de 180 heeft gestabiliseerd. Dit betekent dat er steeds weer koppels worden afgerond en nieuwe koppels worden gevormd, vaak met een taalcoach die doorgaat. Bij het coördinatieteam heeft Tiny Boekhout afscheid genomen en is Els de Zwaan bezig met de afbouw. Henders de Soeten en Thelma van den Hoonaard worden als nieuwe teamleden verwelkomd. Er zijn momenteel 11 coördinatoren.

Ontmoeting
Arent Muller wist van begin af aan alle deelnemers aan de bijeenkomst actief te betrekken. Hij merkte op dat je mensen kunt vergelijken met ijsbergen. Het grootste deel van hun beweegredenen is onzichtbaar, maar speelt wel een rol. Bij iedere ontmoeting met een ander nemen we onszelf mee. Onbewust worden daarbij twee contracten gesloten. Een inhoudelijk contract: “Wat gaan we doen?” En een relationeel contract: “Hoe gaan we met elkaar om?” De deelnemers werden uitgenodigd in telkens andere tweetallen enkele minuten met elkaar te praten over de vraag wat zij verstaan onder afspraken en hoe zijn omgaan met verwachtingen. Als het gaat om afspraken blijken die in de praktijk vaak betrekking te hebben op afspraken met jezelf en niet met de ander, naar wie niet echt wordt geluisterd. Arent merkte vervolgens op dat het belangrijk is om een verwachting van tevoren uit te spreken, ook al loop je daarbij het risico van teleurstelling.

Cultuurdimensies
Om het verschil in verwachtingen beter te begrijpen zijn de cultuurdimensies, die Geert Hofstede beschrijft in zijn boek ”Allemaal Andersdenkenden, Omgaan met cultuurverschillen” helpend. Deze auteur onderscheidt daarbij machtsafstand, individualisme, masculiniteit, onzekerheidsvermijding en lange- of kortetermijndenken. De mate van machtsafstand wordt afgeleid uit de waardering van maatschappelijke ongelijkheid en hiërarchie. Latijns- Amerikaanse en Arabische landen scoren hier hoog, Nederland en veel West-Europese landen laag.
De mate van individualisme is hoog in de VS en laag in bijvoorbeeld Guatemala en veel andere economisch minder ontwikkelde landen, waar vooral de groep of de familie belangrijk is. De mate van masculiniteit geeft aan in hoeverre waarde wordt gehecht aan traditioneel mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. In masculiene landen is sprake van een duidelijke rolverdeling tussen man en vrouw en moet de sterkste winnen, terwijl de rolverdeling elkaar meer overlapt in feminiene samenlevingen als de onze, waar meer sprake is van overleg. De mate van onzekerheidsvermijding kan worden afgelezen aan het belang dat wordt gehecht aan regelgeving, formele procedures en rituelen. Hier scoort Engeland laag, Nederland en Duitsland middelmatig, Zuid-Europa, Japan en België laag.
In de later door Hofstede aan zijn cultuurtheorie toegevoegde vijfde dimensie van lange- ofkortetermijndenken wordt oosterse volharding in de ontwikkeling en toepassing van innovaties gesteld tegenover de westerse drang naar waarheid en onmiddellijk resultaat.
Mensen reageren sterk vanuit hun eigen cultuur op elkaar, vinden die vanzelfsprekend en daardoor ontstaan er vaak misverstanden. 

Motivatie
Nadat de aanwezigen waren opgedeeld in een vijftal groepen werd daarbinnen gediscussieerd over de beste aanpak om de motivatie tussen taalcoaches en anderstalig en te stimuleren. Op flip over vellen kon worden aangegeven wat men daarbij belangrijk vindt. Naar voren kwamen zaken als: 

elkaar vertellen over verschillen, belangstelling tonen voor cultuur en land van de anderstalige, nieuwsgierigheid naar de ander, verslagjes maken, interesse en wensen van de anderstalige leren kennen en toestaan dat fouten bij het spreken worden gemaakt, dat wil zeggen niet continu verbeteren. Arent begon en eindigde zijn presentatie met een kort toepasselijk gedicht en ontving na afloop een hartelijk applaus. Zijn laatste gedicht met de titel “Ontmoeten” luidt als volgt: 

Gedicht

Ontmoeten is kijken en zien, luisteren en horen, verbazen en verwonderen. Echt zien en echt horen,
horen wat de ander zegt, in plaats van wat je zou willen horen.
Ontmoeten is een avontuur, open staan voor de ander, open staan voor je omgeving.
Ontmoeten is jezelf tegenkomen in de ogen van een ander, die een spiegel zijn voor jezelf.
Ontmoeten is de ander het beste van jezelf te laten zien en het beste in de ander willen ontdekken.
Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander ruimte geven, zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn, samen groeien. Elke ontmoeting is een nieuw begin...
 

De auteur van het gedicht is niet bekend.
Met het voorlezen van dit gedicht was het officiële gedeelte van de bijeenkomst tot een einde gekomen en werd zoals gebruikelijk afgesloten met een informeel samen zijn met een hapje en een drankje.

Wim Koole

© 2018 Knijnenburg Producties