16 januari 2012

Bijeenkomst taalcoaches in Centrale Bibliotheek

Op maandag 16 januari werd weer een bijeenkomst van taalcoaches gehouden in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Meer dan 50 taalcoaches namen er aan deel, veel oude bekenden, maar ook veel nieuwe gezichten. In haar welkomstwoord zei Ellie Christoffersen, coördinator van Gilde SamenSpraak Den Haag, dat we met dit project nu het vijfde jaar in gaan. “En het gaat nog steeds goed, behalve met de subsidie. De gemeente heeft deze voor dit jaar gehalveerd en volgend jaar kunnen we bijna nergens meer op rekenen. Het bestuur van Gilde Den Haag zoekt ijverig naar andere bronnen van inkomsten maar daarover is nog helemaal geen zekerheid.” 

Ellie moest tot haar spijt aankondigen dat we in de loop van het jaar een bijdrage zullen moeten gaan vragen aan de anderstaligen. Daarbij zal een uitzondering worden gemaakt voor anderstaligen die over een zeer beperkt budget beschikken. Ook kan met ingang van dit jaar geen onkostenvergoeding meer worden aangeboden aan de taalcoaches. Ook hierbij zal een uitzondering worden gemaakt voor degenen voor wie die uitgaven echt een probleem vormen. Verder zal waar mogelijk op alle kosten van het project worden bespaard. 

Het aantal actieve koppels bleef de afgelopen maanden stabiel op ongeveer 180 koppels. Het coördinatie team kon eind vorig jaar worden uitgebreid tot 11 personen waardoor meer aandacht aan de deelnemers kan worden gegeven. De wachtlijst voor anderstaligen, die eind vorig jaar moest worden ingesteld, kon inmiddels weer worden opgeheven. We verheugen ons in een goede samenwerking met de Gemeentelijke Bibliotheek want behalve deze bijeenkomst, waarbij Peter Korfage van de bibliotheek onze gastheer was, werd op 26 januari voor de tweede keer een Leeskring voor onze taalkoppels in de bibliotheek georganiseerd, eveneens door Peter Korfage. Bovendien wordt voortaan in het leescafé van de Centrale Bibliotheek op iedere eerste woensdag van de maand van 17.30 tot 19.30 het SamenSpraak Café gehouden, waar alle deelnemers elkaar individueel of als koppel kunnen ontmoeten. 

Inleiding
De inleiding van de avond werd verzorgd door Marieke Goedegebure, taaltrainer NT2, linguïst en logopedist. Zij heeft zich verdiept in de uitspraak van het Nederlands als tweede taal en daarbij gaat het dan in het bijzonder om klinkers en medeklinkers, klemtoon en ritme, zinsaccent en intonatie. Een volwassene pikt de klanken en regels van een tweede taal niet automatisch op. Wanneer hij ofzij zich niet bewust wordt van belangrijke verschillen blijft de verstaanbaarheid achter. Voor een anderstalige is het lastig om het Nederlands goed uit te spreken omdat men in eerste instantie vasthoudt aan het eigen klanksysteem. In een gesprek kunnen daardoor vaak misverstanden ontstaan of worden foutieve of zelfs volstrekt onbegrijpelijke zinnen geuit. 

Je kunt je taalmaatje helpen door hem of haar bewust te maken van het feit dat sommige kleine verschillen in de uitspraak in het Nederlands een groot verschil in betekenis opleveren zoals bijvoorbeeld schap of schaap, pollen of polen. Op die manier kun je een basis leggen voor verstaanbaar Nederlands spreken. 

Marieke sloot haar presentatie af met een Klank & Klemtoon Quiz waarbij alle deelnemers door een zonneklep omhoog of omlaag te klappen konden aangeven wat volgens hen het juiste antwoord op een vraag was. Degenen die steeds juist wisten te antwoorden mochten vervolgens door naar de eindvraag naar het aantal klanken dat de Nederlandse taal rijk is, waarbij ook alle samengestelde klanken meetelden. Het bleken er 32 te zijn en degene die daar het dichtst bij zat kreeg een bos bloemen en een cadeaubon uitgereikt. 

Nadat nog enkele vragen van deelnemers waren beantwoord was er een pauze, die werd gevolgd door een uitwisseling van ervaringen in subgroepen. Daarbij kwam ondermeer naar voren dat

  • het nuttig kan zijn om vergelijkbare klanken in de eigen taal te laten zoeken als deze in het Nederlands moeite opleveren.
  • er indien nodig gebruik kan worden gemaakt van de vertaalsite www.google.nl/translate.
  • er bij problemen met de grammatica een beroep kan worden gedaan op onze Grammaticale Vraagbaak, waarvan nadere gegevens in de laatste Nieuwsbrieven te vinden zijn (de Nieuwsbrieven zijn op te roepen via deze website.Hierna was er gelegenheid tot informeel contact met een (eenvoudig!) hapje en een drankje. 

Wim Koole, januari 2012

© 2018 Knijnenburg Producties